سبد خرید

گوشت خالص ۱۵۸۰۰۰

ران با استخوان ۱۲۳۰۰۰

خرده گوشت ۸۸۰۰۰

فیله ۱۶۲۰۰۰

راسته ۲۹۰۰۰

دل و جگر ۶۲۰۰۰

گردن ۵۹۰۰۰

سنگدان ۵۶۰۰۰

چربی ۱۹۰۰۰

قلم۵۰۰۰

دیدگاه خود را ثبت کنید