سبد خرید

رقص شترمرغ که به رقص والس نیز معروف استاز جمله یکی از دیدنی ترین رفتارهای آن ها می باشدآنها این رقص را حتی در سیستم های پرورشی بسته و در اسارتنیز اجرا میکنند زمانیکه استرس حیوان دفع شود و یا اینکهاو از محل خوابگاهش بیرون آمده باشد ممکن است برقصدگاهی اوقات رقصیدن باعث سرگیجه آنها میشودو در نتیجه پرنده بر روی زمین می افتد