سبد خرید

پرورش شترمرغ در سیستم باز و یا غیرمتمرکز شترمرغ 🙁 ostrich ) عاشق فضای باز بوده و ترجیح می دهد که چراگاهش بزرگ باشد در سیستم باز و یا غیر متمرکز زمین وسیعی در اختیار شترمرغ ها قرار داده می شود مساحت این زمین حدود 40 هکتار می باشد و دور آن محصور می گردد سعی می شود در این سیستم پرورش شترمرغ ،پرندگان را شبیه به محیط طبیعی شان نگهداری کنند همچنین حداقل تغییرات در زندگی آن ها اعمال می شود در سیستم باز که از تعداد زیادی شترمرغ تشکیل شده، معمولاً یک شترمرغ ماده حاکم وجود دارد شترمرغ ماده حاکم نقش خود را به شترمرغ های ماده کوچک تر و جفت خود تحمیل می کند