سبد خرید

فضای مورد نیاز برای پرورش شتر مرغ نسبت به سایر پرندگان وسیع تر است
چراکه ابعاد این پرنده و نیازش به دویدن در فضاهای کوچک شدنی نیست ،
ضمن اینکه محل نگهداری شترمرغ در دوره های مختلف باید جدای از هم باشد
مثلا نمیتوان پرنده های بالغ را کنار جوجه های چند هفته ای نگهداری کرد
با توجه به برنامه ای که در نظر دارید باید تصمیم بگیرید که
چه مساحتی از زمین برای جفت گیری، نگهداری ‏جوجه ها، پرورش پرنده ها
تا سن کشتار و تجهیزات جوجه کشی اختصاص دهید
ضمن اینکه ‏فضاهای دیگری را برای ساختمان های اداری، فروشگاه
یا محل استراحت کارگران هم در طول دوران کار باید درنظر داشته باشید

دیدگاه خود را ثبت کنید