سبد خرید

کاهش پیچش پا و پاکجی : مکمل به دلیل دارا بودن مواد معدنی و سایر ریز مغذی ها رخداد پاکجی را کاهش میدهد کاهش بیماری های گوارشی : با بهبود وضعیت گوارش،استاندارد کردن میزان اسیدیته و تقویت سیستم ایمنی موضعی آن باعث کاهش بیماری های گوارشی میشود تقویت سیستم ایمنی جوجه : اسید های آمینه،ویتامین ها و مواد معدنی باعث تقویت سیستم ایمنی جوجه شترمرغ میشود افزایش اشتها و تسریع دانخور شدن : افزایش اشتهای پرنده به مصرف دان و باعث میشود جوجه مصرف دان را زودتر آغازکند

دیدگاه خود را ثبت کنید