سبد خرید

ـ شـترمرغ ماسـائي (massaicus camelus Struthio )

ـ شــترمرغ ســومالي (molybdophanes camelus Struthio )

ـ شترمرغ جنوب آفريقا (australis camelus Struthio )

ـ شــترمرغهــاي شــمال آفريقــا (camelus camelus Struthio)

ـ شــترمرغهــاي عربــی (syriacus camelus Struthio)

دیدگاه خود را ثبت کنید