سبد خرید

ـ با افزایش دما زنده مانی ویروس کمتر میشود ـ ویروس نیوکاسل در شرایط اسیدی و ph زیر 2 از بین میرود ـ این ویروس تا مدت ها در دمای محیط میتواند در پر و مدفوع زنده بماند ـ با استفاده از ضدعفونی هایی نظیر اتر، فرمالین، عوامل اکسید کننده و فنولی،کلرهگزیدین و… از بین میرود

دیدگاه خود را ثبت کنید