• انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
    افزودنِ عکس بازدید آگهی شما را تا سه برابر افزایش می‌دهد.